Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

 

 

 

 

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

I. Preambulum

1) A „WYXABO” Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság - „Társaság” – a vele kapcsolatba kerülő személyeket (ide értve a természetes személyeket, és a jogi személyeket, de ide értve az egyéb szervezeteket és szervezetként működő más alanyokat), az érintettekre vonatkozó személyes adatok kezelését megelőzően (még az adatkezelések megkezdése előtt) a jelen adatkezelési tájékoztató útján tájékoztatja az adatok kezelésével és védelmével kapcsolatos tényekről, továbbá az adatkezelés és védelem vonatkozásában a Társaság tevékenységéről, mindezek alapján különösen a Társaság által végzett adatkezelések céljáról, jogalapjáról, az adatkezelések időtartamáról. A jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt tájékoztatás kiterjed az érintetteknek az adatkezelésekkel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is, a joggyakorlást érintő feltételek ismertetése mellett.

2) A Társaság személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésére - és a Társaság által kezelt adatok védelmére vonatkozik a Társaság Adatvédelmi Szabályzata, valamint vonatkoznak a Társaság szolgáltatásaira, tevékenységeire irányuló ajánlat, a szolgáltatásokra, tevékenységre szóló jogviszony, szerződés, mindezek tartalmai. A Társasággal adatkezelési szempontból kapcsolatba kerülő személyeket a Társaság a jelen pontnak megfelelően is tájékoztatja az adatkezelésére vonatkozó szabályokról.

3) A Társaság ezúton ad tájékoztatást – ide értve a honlapját és internetes felületeit látogató személyeket is - a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az általa a kezelt személyes adatokról.

4) A Társasággal kapcsolatba kerülő, került személyek felelőssége, hogy a jelen tájékoztató és annak megfelelő további tájékoztatások szerint tájékozódjanak a Társaság adatkezeléséről és a Társaság által folytatott adatvédelemről.

II. Alapfogalmak

Az adatkezelés vonatkozásában fontos fogalmakat a Társaság Adatvédelmi szabályzata és az adatvédelmi törvény tartalmazza.

Adatvédelmi törvény: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvény.

III. Adatkezelés a honlapon

1) A Társaság a honlapján és az általa működtetett web felülete(ke) a bárki számára hozzáférhetően közzétett információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. A Társaság a honlap és web felületek látogatóiról általában és automatikusan az alábbi adatokat kapja: a látogató IP-címe, a látogatás időpontja, a weboldalon megtekintett aloldalak és tartalmak. Ezeket az adatokat a Társaság kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésekre, a honlap biztonságos működésének az ellenőrzésére használja fel.  

2) A Társaság ún „cookie”-kat (sütiket) használhat a honlapon és a weboldalakon. Ezek HTTP- és Flash cookie-k, amelyek a honlap használatával kapcsolatos információkat őriznek meg, pl. hogy mely weboldalak lettek megtekintve. A cookie-kban tárolt adatok kezelésének célja a felhasználói élmény növelése (fokozása) és a honlap (vagy web felület) online szolgáltatásainak fejlesztése. A honlapon használt cookie-k személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak. A böngészőben lehetőség van megtiltani a cookie-k tárolását.

3) A Társaság honlapja (vagy web felület) tartalmazhat kizárólag a Társaság ügyfelei (vagy ezek egyes csoportja, vagy csoportjai, vagy adott szolgáltatásokat igénybe vevő részei) számára hozzáférhető információkat is. Ezen felületekre a belépéshez azonosító kulcsok (mint pl. felhasználói név és jelszó, egyes kód, vagy kódok) megadása szükséges. Az ezen felületeken megjelenő adatok kezelésére a jelen tájékoztató I.2. pontjának megfelelő adatkezelési szabályok az irányadóak.

IV. Az ügyfelekkel, partnerekkel kötött szerződések adatkezelése

1) A Társaság kifejezetten jogosult az ügyfeleinek, partnereinek azon személyes adatait kezelni (ide értve az ügyfelek partnerek által megadott személyes adatokat is), amelyek a szerződéssel, annak létrejöttével, módosításával, mindezek nyilvántartásával, a Társaság által a szerződéskötés, módosítás kapcsán (ide értve a teljesítéshez szükséges körülményeket, de ide értve a teljesítést, a teljesítés ellenszolgáltatását, annak érvényesítését is) végzett tevékenységekkel, szolgáltatással összefüggnek. Az adatkezelés célja csak a Társasággal való szerződés megkötéséhez (ide értve az ajánlatkérést, ajánlatadást is), módosításához, nyilvántartásához, a szerződésből származó követelések megítéléséhez, érvényesítéséhez szükséges egyéb cél lehet.

2) Az ügyfelekkel kapcsolatos adatkezelés megvalósulhat telefonon vett ügyintézés útján is, amelyre a jelen tájékoztató V.2. pont szerinti eljárása vonatkozik.

V. Panaszokkal kapcsolatos adatkezelés

1) A Társaság a panaszügyintézése során tudomására jutott személyes adatokat a panaszkezeléshez és a panaszkezelés dokumentálásához kapcsolódóan és a hatósági felügyeleti jog biztosításához vett céllal kezeli, az ügyfelek panaszairól, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről nyilvántartást vezet.

2) Telefonon történő panaszkezelés esetén a Társaság a közötte és az ügyfél közötti telefonos kommunikációt hangfelvétellel rögzítheti, a hangfelvétel készítését – a telefonos ügyintézés kezdetén – közli, a felvétel azonosításához szolgáló adatok megadásával együtt, a Társaság adatkezeléshez való hozzájárulást a tájékoztató elhangzása és a beszélgetés folytatása alapján megadottnak kell tekinteni.

VI. Ingatlanokhoz kapcsolódó személyes adatok különleges adatkezelése

1) A Társaság és/vagy érdekében és megbízása alapján más közreműködő a tulajdonában, vagy használatában álló kamera-piktogrammal, vagy figyelemfelhívó tájékoztatással jelzett helyiségeiben elektronikus megfigyelő- és rögzítő rendszert alkalmazhat és üzemeltethet.

2) Az adatkezelés célja az emberi élet, a testi épség, személyi szabadság védelme, az üzleti titok, értékpapírtitok, védelme, a személy- és vagyonvédelem érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása, az esetlegesen előforduló esetleges balesetek körülményeinek a dokumentálása, a Társaság feladatainak ellátásához szükséges területek védelme.  

3) Az adatok kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, amely hozzájárulást megadottnak kell tekinteni a megfigyelt területekre történő belépéssel. 

4) A kamerák aktuális képének a megtekintésére az adatkezelők arra jogosultsággal rendelkező munkavállalói jogosultak, a felvételekhez ugyanezen személyi kör férhet hozzá a fenti adatkezelési célok teljesülése érdekében. A hozzáférési jogosultságok megadásával a Társaság rendelkezik. A bíróság, vagy más hatóság megkeresésére a rögzített felvételt a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni.

VII. Látogatókra vonatkozó személyes adatkezelés

1) A Társaság és/vagy érdekében és megbízása alapján más közreműködő a Társaság által használt épületbe, vagy épületrészbe tartózkodókat (ide értve a Társaság munkavállalóit, Társaság általi megbízottakat, partnereket és a mindezekhez érkezőket) jogosult a belépés előtt nyilvántartásba venni, a belépőkről nyilvántartást vezetni, melynek keretében a Társaság és/vagy érdekében és megbízása alapján más közreműködő rögzíti, nyilvántartja, kezeli az adott személyek személyes adatait. A rögzített adatok (név, belépés és távozás időpontja, személyi azonosító okmány, annak száma, a fogadó személy neve).

2) Az adatkezelés célja a vagyonvédelem és az épületben tartózkodó személyek védelme, az üzleti titok védelme, és az esetleges visszaélések, jogsértések bizonyítása, valamint – belépőkártya kiadása esetén – a kártya kezelésével összefüggő adminisztráció. 

3) Az adatok kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, amely hozzájárulást az épületekbe történő beléptetéssel az adatkezelők megadottnak tekintenek.

4) A belépési adatbázisba kizárólag az adatkezelők megfelelő jogosultsággal rendelkező munkatársai tekinthetnek be, a fenti adatkezelési célok teljesülése érdekében.

5) A belépési adatbázis adatai bűncselekmény vagy szabálysértés gyanújának észlelése esetén, továbbá megkeresés alapján a nyomozó hatóságnak, bíróságnak, valamint a szabálysértés miatt eljáró hatóságnak és a szabálysértés miatt előkészítő eljárást folytató szervnek átadhatók.

VIII. Ügyfélszerzés adatkezelése

1) A Társaság közvetlen üzletszerzési (direkt marketing) tevékenységének minősül minden olyan közvetlen megkeresés módszerével végzett tájékoztató tevékenységeknek az összessége, amelyeknek célja termékek vagy szolgáltatások értékesítésével, szolgáltatásával közvetlen kapcsolatban álló nyilvánosságra hozatal, reklám továbbítása a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek részére.

2)  Az adatok kezelésének a célja az, hogy a Társaság az érintett személy körülményeit értékelje annak érdekében, hogy az érintett igényeire szabott és időszerű üzletszerzési célú megkereséseket kezdeményezhessen az érintettek felé. 

3) Az adatok kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul. A hozzájárulás megadása az adatok felvételekor történik. Az adatok felvételét a Társaság közreműködő útján is lebonyolíthatja.

IX. Adatkezelés promóciós céllal

1) A promóciós célú személyes adatkezelés célja lehet a Társaság által szervezett nyereményjátékokban, promóciókban történő részvétel (amennyiben a Társaság szervez ilyet), a nyertesek kisorsolása, kiértesítése, a nyeremények átadása, nyilvánosságra hozatala, valamint a nyereményjátékkal összefüggésben a társaságunkkal szemben támasztott esetleges megalapozatlan igények elhárítása.    

2) A kezelt adatok köre különösen: név, telefonszám, e-mail cím, lakcím, születési hely és idő, továbbá az adott játékhoz, promócióhoz kapcsolódóan megadott információk, nyilvánosságra hozatal esetén a nyertes neve és nyereményének tárgya a Társaság által alkalmazott csatornákon (honlap, web felület, telekommunikációs csatornák). 

3) A kezelt adatok konkrét körét az adatok felvételére szolgáló papír alapú, vagy elektronikus nyilatkozatok, informatikai alkalmazások regisztrációs kezelőfelületei tartalmazzák.

4) A Társaság adatkezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, amelyet a Társaság az érintettnek a nyereményjátékban, promócióban történő részvételével megadottnak tekint. A hozzájárulás kiterjed a nyertes nevének és a nyeremény tárgyának a IX.3 pont szerinti módon történő nyilvánosságra hozatalára. 

X. Álláskeresők és munkavállalók, megbízottak, partneres személyes adatainak kezelése

1) A Társaság a hozzá közvetlenül-, vagy munkaerő közvetítőn keresztül beérkezett önéletrajzokban és a csatolt egyéb dokumentumokban szereplő személyes adatokat abból a célból kezeli, hogy az érintettet a végzettségének és érdeklődési körének leginkább megfelelő álláslehetőségekről értesítse, az érintettel időpontot egyeztessen, és a kiválasztást lebonyolítsa.

2) A Társaság munkaerő kiválasztási és toborzási feladatokat láthat el, melynek során kezeli (felveszi, fogadja, tárolja) az álláshirdetésre jelentkező természetes személyek személyes adatait.

3) A Társaság a személyes adatokat a munkaviszony létesítése, a munkaviszonyra vonatkozó szerződések létrehozása, módosítása, a munkavégzés szabályainak meghatározása, a munkavégzés ellenőrzése, és a munkajogviszony fenntartása, megszüntetése céljával, továbbá a munkajogviszonyból fakadó igények érvényesítése végett is kezeli.

4) A Társaság személyes adatokat kezel a vele szerződésre lépő (lépett) partnerek, megbízottal vonatkozásában is, az adatkezelés e tekintetben a szerződés létrehozását, módosítását, megszüntetését is szolgálja, de célja a szerződéskötéssel, szerződéssel kapcsolatos igények érvényesítése is.     

5) A jelen X. fejezetben írt adatkezelések az érintett önkéntes hozzájárulásán alapulnak, amely hozzájárulást az érintett az önéletrajzának és az ehhez kapcsolódó dokumentumoknak (pl. képzettséget, iskolai végzettséget, büntetlen előéletet igazoló dokumentumok) a megküldésével, vagy a hirdetésre való jelentkezéssel adja meg, továbbá - a munkaviszonyt és/vagy partneri viszonyt érintő körben – a vonatkozó szerződések aláírásával és/vagy a szerződéskötést megelőző adatszolgáltatással teljesíti.  

XI. Egyéb célú adatkezelés

1) Az érintett előzetes hozzájárulása esetén a Társaság a fenti fejezeteken túl egyéb céllal is kezelhet személyes adatokat (egyéb célú adatkezelés).

2) Az egyéb célú adatkezelésekről a Társaság az adatoknak a cél szerinti felvételekor ad az érintetteknek előzetes és írásos tájékoztatást, a hozzájárulás e tájékoztatás igazolt megtörténte feltételével hatályosul.

XII. Az adatkezelés időtartama

1) A honlap látogatása során a számítógépre elhelyezett sütiket a felhasználó a saját számítógépéről bármikor eltávolíthatja, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását.  

2) A panasznak nem minősülő közlések, vélemények céljából a honlapon megadott adatok kezelésének az időtartama 180 naptári nap.

3) Az ügyfelekkel kötött szerződések megkötésével, módosításával, a szerződéskötéshez kapcsolódó ajánlatkéréssel és ajánlatokkal, ezek nyilvántartásával, valamint a szerződések teljesítésével, elszámolásával, a szerződések, szerződésmódosítások, az ajánlatkérés és ajánlatok vonatkozásában vett igényérvényesítéssel kapcsolatosan keletkezett adatokat a számviteli bizonylatnak minősülő dokumentumokat, az adózást érintő további bizonylatokat a Társaság a 2000 évi C. tv. 169. §-a alapján 8 évig őrzi meg.

4) A Társaság a panaszügyintézés során készült hangfelvételeket 5 évig őrzi meg.

5) A telefonos ügyfélszolgálati és értékesítési célú adatkezelések esetén a Társaság a hangfelvételeket 60 naptári napig tárolja. A hangelemzésekből nyert információk tárolásának az időtartama az elemzett hanganyag kezelésének az időtartamával egyezik meg.

6) A VI. fejezet alá eső adatokat – felhasználás hiányában- legfeljebb a rögzítéstől számított 60 napig tárolja a Társaság.  Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép vagy képfelvétel, illetve más személyes adatának rögzítése érinti, a kép- és képfelvétel, illetve más személyes adat rögzítésétől számított, a 2005. évi CXXXIII. törvényben meghatározott időn belül jogának, vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot az adatkezelők ne semmisítsék meg, illetve ne töröljék. 

7) Az épületbe történő beléptetés során rögzített adatok azok felhasználásának hiányában, az adatrögzítést követő munkanap 24. órájáig törlésre kerülnek.

8) A közvetlen üzletszerzési céllal felvett személyes adatokat a Társaság az érintett hozzájárulásának a visszavonásáig kezeli.  

9) A nyereményjátékokon, promóciókon történő részvétel céljából a résztvevők által megadott személyes adatokat a Társaság az adatok megadásától számított 5 évig kezeli. 

10) Az álláshirdetésekre jelentkezők által a karrierlehetőségekről történő tájékoztatási céllal megadott elérhetőségeket a Társaság az érintett hozzájárulásának a visszavonásáig kezeli. A Társaság az álláshirdetésre jelentkezők, vagy a partnerek által megadott és felvett személyes adatokat, a rendelkezésére bocsátott önéletrajzokat, dokumentumokat, a kiválasztási folyamat során keletkezett dokumentumokat, teszteket, az álláshirdetésekkel-, a kiválasztási folyamattal-, továbbá a foglalkoztatási jogviszony létrejöttének az elmaradásával kapcsolatos, az esetleges megalapozatlan igények elhárítása céljából, a magyar polgári jog szabályai szerinti általános elévülési idő elteltéig (5 évig) kezeli.

Amennyiben a foglalkoztatási jogviszony létrejön, úgy az adatok, dokumentumok kezelésére az adott foglalkoztatási jogviszonyra vonatkozó szerződéses és jogszabályi rendelkezések az irányadók. Ugyanezen adatkezelési előírás vonatkozik a partnerekkel létrejött szerződésekre is.

11) A Társaság köteles törölni minden olyan, ügyfeleivel, volt ügyfeleivel vagy létre nem jött szerződéssel kapcsolatos személyes adatot, amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél megszűnt, vagy amelynek kezeléséhez az érintett hozzájárulása nem áll rendelkezésre, illetve amelynek kezeléséhez nincsen törvényi jogalap.

12) A kötelező adatkezelést a Társaság a szolgáltatások nyújtása, tevékenységei végzése és mindezekhez kapcsolódóan a számlázással, elszámolással, az adózással és a Társaságot terhelő, az állami, hatósági, önkormányzati és bírósági adatszolgáltatás, bevallás vonatkozásában, valamint az igényérvényesítés körében igazoltnak kell tekinteni. Ezen túl a kötelező adatkezelés fennáll minden olyan esetben is, amikor a jogszabály a Társaság terhére és vonatkozásában az adatkezelést, tárolást előírja. A kötelező adatkezelés körébe eső adatok törlését a felhasználó az adatrögzítést (nyilvántartást) követő 8 évig, vagy a jogszabály által előírt más időtartam alatt nem kérheti.

XIII. Egyéb kérdések

1) A személyes adatokat a Társaság a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, megbízottai, tanácsadói, illetve a Társasággal szerződések alapján adatfeldolgozási, vagy kiszervezett tevékenységet végző személyek, szervezetek ismerhetik meg, a Társaság által meghatározott terjedelemben és a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben.

2) A Társaság az érintett kérelmére – a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül – közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban tájékoztatást ad az érintett részére a kezelt, illetve a Társaság által, vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott, az érintettre vonatkozó személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, adatvédelmi incidens esetén az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

3) Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, továbbá – törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendelt adatkezelések kivételével – adatainak a zárolását vagy törlését. Társaságunk az érintett által kezdeményezett adathelyesbítéseket a nyilvántartásaiban átvezeti.

4) Az érintett tiltakozhat személyes adatainak a kezelése ellen. A tiltakozást a Társaság annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 naptári napon belül megvizsgálja, a kifogás megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az érintettet írásban tájékoztatja. Amennyiben az érintett a döntéssel nem ért egyet, illetve a Társaság a fenti határidőt elmulasztja, úgy a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 naptári napon belül jogosult bírósághoz fordulni. A kifogás az alábbi címen jelenthető be:

Ügyintézési hely (ügyfélszolgálat és levelezési cím): 4181 Nádudvar, Bem J. utca 34-38.

Ügyintézés ideje: Hétköznap 7:30-16:30

Kapcsolattartási adatok: honlap: www.wyxabo.hu, e-mail: info@wyxabo.com, telefon: +36(54)528-500, telefax: +36(54)528-500

5) A Társaság nem megfelelő – a személyes adatokra vonatkozó adatkezelési – tevékenységének sérelme esetén a kifogásoló a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu honlap: www.naih.hu), valamint választása szerint lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat jogorvoslatért.

6) Az elhunyt személyhez kapcsolódó adatok kezelésére a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadók. Az elhunyt személlyel kapcsolatba hozható adatok tekintetében az érintett jogait az elhunyt örököse, illetve a vele kötött szerződésben nevesített jogosult (ha ilyen a szerződésben megnevezésre került) is gyakorolhatja.

Dátum: 2018.05.24

WYXABO KFT.
4181 Nádudvar, Bem J. u. 34-38.

Adószám: 13434236-2-09

Cégjegyzékszám: 09 09 011343