Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Adatvédelmi szabályzat

„WYXABO” Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

 

A D A T V É D E L M I    S Z A B Á L Y Z A T A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hatályos: 2018. 05.24. naptól

 

 

 

 

 1. Bevezető rendelkezések

 

A „WYXABO” Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság – „Társaság” -, létesítő okiratainak és legfőbb szervének, továbbá vezetésének döntése szerinti tevékenységeket végzi, a tevékenysége ellátása során, a hatályos jogszabályok alapján személyes adatnak minősülő információ kerülhet a birtokába, melynek jogszeszű kezeléséről a jelen Szabályzat szerint gondoskodik.

   

A Társaság, mind a jogszabályi kötelezettségeinek és feladatainak teljesítésekor, mind az ehhez szükséges belső szabályozási rendje megalkotásakor minden tekintetben figyelembe veszi az adat- és titokvédelemmel kapcsolatos jogszabályi előírásokat, az azokban foglalt rendelkezéseknek eleget tesz. Az adatkezelés kiterjed az adatok gyűjtésére, felvételére és tárolására, feldolgozására, hasznosítására, továbbítására, nyilvánosságra hozatalára, valamint törlésére.

 

 1. Szabályzat időbeli hatálya

 

A Társaság 2018. 05. 24. napjától vezette be az adatvédelmi szabályozást, a Szabályzat jelen tartalma a módosításig, vagy visszavonásig hatályos. A Társaság fenntartja a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására, módosítására, annak kellő időben és kellő módon történő értesítése mellett.

 

 1. Szabályzat személyi hatálya

 

Jelen Szabályzat személyi hatály kiterjed a Társaságra, valamint azon személyekre, akiknek az adatait a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, valamint azon személyekre, akiknek az adatkezelés a jogait vagy jogos érdekeit érinti (továbbiakban: „érintett személyek”).

 

 1. Szabályzat tárgyi hatálya 

 

A Társaság által folytatott minden olyan adatkezelésre és adatfeldolgozásra kiterjed, amely a Társasággal kapcsolatba lévő érintett személyek adataira vonatkozik. A jelen Szabályzat tárgyi hatálya a Társaság által a tevékenysége végzése során lezajló telefonos hívásokra és azok rögzítésére is kiterjed. 

 

 1. Alapfogalmak

 

Adatvédelmi törvény: az információs önrendelkezési jogról és az 2011. évi CXII. törvény

Személyes adat: A meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret - és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Adattovábbítás: Ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

Nyilvánosságra hozatal: Ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetőleg a végrehajtással adatfeldolgozót bízhat meg.

Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.

Gépi feldolgozás: A következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészében automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

Adattörlés: Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

 

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Különleges adat: a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 

 1. Az adatkezelés célja

 

Jelen Szabályzatba foglalt adatkezelés célja, hogy biztosítsa, hogy a Társaság által végzett adatkezelése teljes mértékben megfeleljen az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályoknak – különösen a 2011. évi CXII. - az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló törvénynek (továbbiakban: „Infotv.”) – ide értve az Európa Unió általános adatvédelmi szabályainak érvényre juttatását (, továbbá, hogy biztosítsa az érintett személyek személyes adatainak védelmét, információs önrendelkezési joguk tiszteletben tartását, valamint a személyhez fűződő jogaikat. A Társaság biztosítja az érintett személyeket, hogy a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi szabályoknak megfelelően, a jelen Szabályzat szerint kezeli.

 

 1. Az adatvédelem alapelvei

 

Az adatvédelem körében a Társaság, mint adatkezelő elsődleges feladata, hogy meghatározza az általa kezelt természetes, valamint jogi személyekre vonatkozó személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, s megakadályozza a rendszerhasználói adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, vagy felhasználását.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja

 

Az adatkezelés jogalapja az Info tv. 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes, előzetes, határozott és megfelelő tájékoztatás alapján adott hozzájárulása. 

 

A Társaság megkeresésének és/vagy ajánlatának elfogadásával (elfogadás lehet kifejezett és írásos nyilatkozat, de lehet ráutaló magatartás is, az adatok átadása, mint ráutaló magatartás a jelen Szabályzat és annak módosítási elfogadását is jelenti) – továbbá a Társaság által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos adatkérés, adattovábbítás során, ide értve a Társasággal megkötött szerződés hatálya alatt átadott adatokat is - a jogosult adatgazda önkéntes, határozott és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Társaság a jelen Szabályzatnak (ide értve a szabályzat módosításainak megfelelő szabályzatot is), valamint a mindenkor hatályos, adatkezelésre vonatkozó jogszabályoknak a személyes és különleges adatait (a továbbiakban együtt: személyes adat, személyes adatok) kezelje és az általa nyújtott szolgáltatások, az általa végzett tevékenységek létrehozása érdekében vett ajánlatadásra, a szolgáltatások nyújtására, a tevékenységek végzésére felhasználja, azokat a jogviszony, a szerződés hatálya alatt (ide értve a hatálybalépést szolgáló eljárásokat és jognyilatkozatokat is) – a Társaság részére eljuttatott nyilatkozatban az adatkezelést visszavonó és a kezelt, tárolt adatok megsemmisítésére irányuló utasítást adó jognyilatkozat kifejezéséig – kezelje és tárolja, a Társaság adatkezelése és tárolása a kötelező adatkezelés körébe eső adatok tekintetében a jogszabály által előírt időtartamig áll fenn. A Társaság az átadott adatok felhasználására a díjmentesen jogosult. Az adatkezelésre vonatkozó részletes tájékoztatót az Társaság jelen szabályzata és a Társaság által kiadott külön tájékoztató tartalmazza. A jelen rendelkezéseknek megfelelő adatfelhasználás, adatkezelés és tárolás a személyes adatokra vonatkozóan a Társaság gazdasági tevékenysége során, a Társaság tudomására jutott valamennyi adatra vonatkozik a Társaság szolgáltatásokra, tevékenységekre irányuló eljárások, valamint a jogviszony és szerződés hatálya alatt (ide értve a hatálybalépést szolgáló eljárásokat és jognyilatkozatokat is), – továbbá a kötelező adatkezelés körébe eső adatok tekintetében a jogszabály által előírt időtartamra -, a Társaság adatkezelését, tárolását a jogosult engedélyével végzett tevékenységnek kell tekinteni.

 

A kötelező adatkezelést a Társaság szolgáltatások nyújtásához, tevékenységek végzéséhez, a számlázással, elszámolással, az adózással és a Társaságot terhelő, az állami, hatósági, önkormányzati és bírósági adatszolgáltatás, bevallás vonatkozásában, valamint az igényérvényesítés körében igazoltnak kell tekinteni. Ezen túl a kötelező adatkezelés fennáll minden olyan esetben is, amikor a jogszabály a Társaság terhére és vonatkozásában az adatkezelést, tárolást előírja. A kötelező adatkezelés körébe eső adatok törlését a felhasználó az adatrögzítést (nyilvántartást) követő 8 évig (a Társaság adózási tevékenységéhez kapcsolódó ellenőrzési, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése és mindezeknek megfelelő elévülési szabályok alkalmazása indokolja az adatkezelés itt megadott idejét), vagy a jogszabály által előírt más időtartam alatt nem kérheti. A Társaság egyoldalúan jogosult elbírálni, hogy az adat jelen rendelkezések hatálya alá esik e.

 

 1. Adatkezelés köre

 

Jelen Szabályzat alapján a Társaság a következő személyes adatokat kezeli: a Társaság üzleti tevékenysége során tudomására jutott, a vele kapcsolatba lépő természetes és nem természetes személyek személyes adatai, üzleti titkai, szolgálati titkai. Jelen Szabályzatban kiemelt hangsúlyt kap a személyes adatok köréből az érintett személyekkel folytatott telefonbeszélgetések hanganyagának a rögzítése.

 

A Társaság által végzett személyes adatkezelés további speciális szabályai természetes személyekre vonatkozóan (a speciális szabályok élő természetes személy adatait érintően kerülnek alkalmazásra):

 

 1. Az adatkezelés a Társaság szolgáltatások, végzett tevékenységek nyújtásával kapcsolatos körben valósul meg, ide értve a szolgáltatásokra, tevékenységekre irányuló felhívások, regisztráció, szerződéskötés és szerződésmódosítás, ajánlattétel, meghatalmazás vonatkozású eljárások során kezelt adatokat, de ide értve a Társaság szolgáltatások, tevékenységek teljesítése, elszámolása, a szolgáltatásokkal és/vagy tevékenységekkel kapcsolatos, vagy azokból eredő igények érvényesítését is. Az adatkezelés jogszerűségét a Társaság szolgáltatásokra, tevékenységekre vonatkozó szerződéskötés és/vagy szerződéskötési szándék alapozza meg. Társaság szolgáltatással, tevékenységgel kapcsolatos Társaság adatkezelés jogszerűségét jogi kötelezettség teljesítése is megalapozza, ennek megfelelően áll fenn a VIII. fejezet szerinti kötelező adatkezelés és törlési tilalom. 
 2. A személyes adatokra vonatkozó adatkezelés az érintett természetes személy jelen Szabályzat alapján – az adatok megszerzésének időpontjáig - megadott beleegyezésével történik, a beleegyezés a Társaság előzetes tájékoztatásán alapul.
 3. Abban az esetben, ha a Társaság részére átadott személyes adatok nem a jogosult részéről kerülnek átadásra (idegen adatok), úgy az adatok átadásával az átadó kijelenti (az átadásra irányuló magatartásával, mint ráutaló magatartással azt tanúsítja), hogy rendelkezik az átadott személyes adatok kezelésének, tárolásának és a Társaság részére való átadásának jogával és a Társaság az átadást követően a jelen Szabályzat szerint jogosult az adatkezelésre, tárolásra, feldolgozásra (mindezen kérdéseket illetően az átadó felelőssége fennáll, míg a Társaság nem felel az átadó eljárásának jogszerűségéért, a neki átadott idegen adatok kezeléséért, tárolásáért, felhasználásáért, a Társaság felelősségének kizárása az ellenkező tudomásig áll fenn).
 1. Adatkezelés módja

 

A Társaság a megadott személyes adatokat az e Szabályzatban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Jelen Szabályzatban meghatározott Adatkezelő és Adatfeldolgozó közötti adattovábbítás az érintett külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

 

A Társaság a személyes adatokat jelen Szabályzat alapján bizalmasan kezeli, tárolja és minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a személyes adatok biztonságban maradjanak, azokhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá. A Társaság adatkezelése és tárolása megvalósulhat nyomtatott formában tárolt adatként, de megvalósulhat informatikai eszközzel tárolt, előállított, feldolgozott és alkalmazott adatként is. A Társaság biztosítja a tisztességes és átlátható adatkezelést a személyes adatok kezelése, tárolása, alkalmazása során, ennek alapján a Társaság az adatkezelésben érintett – a személyes adatok jogosultjának minősülő – személyt köteles tájékoztatni az adatkezelés tényéről és céljáról.

 

A személyes adat jogosultja a Társaság adatkezelési, tárolási tevékenységéről 1 hónapos határidő megtartásával tájékoztatást (írásos és/vagy szóbeli tájékoztatást) kapjon. A személyes adat jogosultja jogosult arra is, hogy a Társaság által tárolt, kezelt adatról gépelt kivonatot kérjen, vagy azt elektronikusan átvegye. Jelen pontnak megfelelő határidőket az írásbeli, bizonyító erejű magánokiratnak minősülő kérelemnek a Társaság általi kézhezvételét követő naptól kell számítani.

 

A Társaság az általa kezelt személyes adatokat természetes személy azonosítására is felhasználhatja. A Társaság az adatkezelés, tárolás körét érintő adatokhoz való bármely hozzáférés során a kérelmező azonosítást és a hozzáférés jogosultságát köteles ellenőríni.

 

A Társaság elismeri és biztosítja a személyes adat jogosultjának a jogát arra, hogy a reá vonatkozó személyes adatok kijavítását és helyesbítését kérje, a Társaság a kérelmet – ha az megalapozott legkésőbb 15 naptári napon belül teljesíti.

 

A személyes adat jogosultja az adatkezeléshez való hozzájárulását a Társaság szolgáltatások, tevékenységek, a Társaság jogviszony, szerződés (ide értve a hatálybalépést szolgáló eljárásokat és jognyilatkozatokat is) ideje alatt nem vonhatja vissza és nem korlátozhatja, a Társaság jelen Szabályzatnak megfelelő adatkezelési tevékenysége ellen sem tiltakozhat, mintahogyan nem jogosult a Társaság adatkezelése, tárolása során megadott, létrejött, keletkezett – a VIII. fejezetnek megfelelő kötelező adatkezelés körébe eső - személyes adatok törlését sem kérni. A személyes adatok jogosultjának jelen rendelkezést sértő eljárása (ide értve a hatósági, bírósági, vagy más eljárást is) a Társaság javára azonnali hatályú felmondási jogot keletkeztet az általa végzett szolgáltatások, tevékenységek tekintetében vett jogviszonyok, szerződések megszüntetésére, a felmondási jog írásban gyakorolható. Amennyiben a Társaság a jelen pont szerint gyakorolja a felmondás jogát, úgy a felhasználó köteles 500.000 HUF mértékű bánatpénzt fizetni.

 

A Társaság a személyes adatkezelési tevékenységéről nyilvántartást. A Társaság a  személyes adatok törlését dokumentálja (a dokumentálás történhet elektronikus úton, vagy papír alapon is), a dokumentálást a Társaság nyilvántartása igazolja. A Társaság – ha a jogosult kéri és a törlés feltételei is fennállnak – a törölhető adatok törlését az adatok minden lehetséges elérési útvonalán a rendelkezésére álló információk, adatok és technikai feltételek szerint kezdeményezi és hajtja végre.

 

A Társaság a személyes adatkezelést érintő jogsértést (adatvédelmi incidenst) 72 órán belül (ezt a határidőt a tudomásszerzéstől számolva) bejelenti a felügyelő hatóságnak.  

A Társaság felelős a személyes adatok kezelésének sérelme esetén okozott kárért, a Társaság kártérítési felelőssége 1 év alatt évül el és egy jogosulttal szemben legfeljebb 100.000 HUF értékig terjed.

 

XI.    A telefonbeszélgetések rögzítése

 

A Társaság tevékenysége végzése során az érintett személyekkel folytatott telefonos beszélgetések megkezdésekor – amennyiben a Társaság a telefonbeszélgetés rögzítése mellett dönt - tájékoztatni köteles az érintett személyt, hogy a telefonbeszélgetést minőségellenőrzési okokból a rögzíti. A Társaságnak a tájékoztatást követően az érintett személy hozzájárulását kell kérnie a telefonbeszélgetés rögzítésére, ennek kifejezett és határozott megadásának elmaradása esetén a beszélgetés nem rögzíthető. Ezt követően az érintett személyt tájékoztatni kell, hogy a telefonbeszélgetés rögzítésével kapcsolatos részletes adatkezelési szabályzatot az adatkezelő internetes honlapján ismerheti meg.

 

A hangfelvételek tárolása a kifejezetten erre a célra kialakított informatikai rendszerben, a rendelkezésre álló tárhely kapacitásának dinamikus kihasználásával történik oly módon, hogy a tárhely telítettsége esetén a legkorábban rögzített hangfelvétel törlődik, azonban a Társaság a rögzített hangfelvételeket a rögzítés napjától számított 60 napig tárolja. 

 

XII.   Az adatkezelés határideje

 

A kezelt adatok megőrzésének ideje az adatkezelés megkezdésének napjától a törlésig számított időtartam. A Társaság jogosult a tárolt adatokat saját döntése alapján törölni, ha már nem végez az adattal kapcsolatos Társaság szolgáltatást, tevékenységet és/vagyaz adat kezelését megalapozó jogviszony, szerződés is megszűnt, a kötelező adatkezelési körbe eső adatok csak a VIII. fejezetnek megfelelő idő elteltével törölhetők.

 

XIII. Az érintett személy adatbiztonságra vonatkozó jogosultságai

 

Az Infotv. alapján az érintett személy jogosult

 • tájékoztatást kérni adatainak kezeléséről, valamint adataiba betekinteni,
 • tájékoztatást kérni az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról
 • személyes adatainak helyesbítését kérni
 • személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését, vagy zárolását kérni.

 

Az adatkezelő köteles a tájékoztatási kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a kért tájékoztatást (Infotv. 15. § (4) bekezdés). Az adatkezelő az érintett személy részére a saját személyes, illetőleg számlázási adatai vonatkozásában a betekintés lehetőségét az érintett személy kérésére számára biztosítja.

 

XIV. Az érintett személy jogorvoslati lehetősége

 

Az érintett személy (az aki a Társaság által kezelt adat jogosultja), amennyiben úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése kapcsán jogsérelem érte, az adatvédelmi felelőstől tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, és kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését. A Társaság nem megfelelő – a személyes adatokra vonatkozó adatkezelési – tevékenységének sérelme esetén a Társasághoz lehet fordulni, vagy ha a kifogás legkésőbb 15 napig a kifogásolónak elfogadott módon nem rendeződött, a kifogásoló a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu honlap: www.naih.hu), valamint választása szerint lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat jogorvoslatért.

 

XV.   Adattovábbítás lehetősége

 

A Társaság, mint adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az adatkezelő nem tehető felelőssé. 

 

XVI. Adatvédelmi felelős

 

A jelen Szabályzat szerinti adatkezelés adatvédelmi felelőse a Társaság mindenkori ügyvezetői tisztségét betöltő személy, aki un. adatvédelmi tisztviselőnek minősül a Társaság adatkezelése vonatkozásában.

 

XVII.          Kezelt adat törlése

 

A személyes adatot 30 napon belül törölni kell, ha: 


− a kezelése jogellenes, a jogellenes adatkezelés a Társaság, vagy hatóság, és/vagy bíróság megállapította,

− az érintett személy kéri, kivéve a törvényben előírt adatkezelést és e Szabályzat hatálya alá tartozóan jogszerűen kezelt adatot,

− az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható, 
− az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben, Szabályzatban meghatározott határideje lejárt, 
− azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

 
A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. A kérelem elutasítása esetén az érintettet erről és a jogorvoslati lehetőségeiről tájékoztatni kell. 

 

XVII.          Szabályzat megismerhetősége

 

Jelen Szabályzat bárki számára hozzáférhető és megismerhető az adatkezelő, a Társaság internetes weboldalán, a www.wyxabo.hu internetes felületen, vagy a Társaság székhelyén. 

 

Készült: Nádudvar, 2018. 05. 24. napján

WYXABO KFT.

4181 Nádudvar, Bem J. u. 34-38.

Adószám: 13434236-2-09

Cégjegyzékszám: 09 09 011343